Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Studentvoorstudent: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: de Tutor of Gebruiker die gebruik maakt van het Platform van Studentvoorstudent voor het aanbieden van bijlessen of het vinden van Tutoren.
 3. Tutor: de natuurlijk persoon die middels het Platform bijlessen aanbiedt aan Gebruikers;
 4. Gebruiker: de natuurlijk persoon die middels het Platform Tutoren kan vinden om bijlessen bij af te nemen;
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Studentvoorstudent en Wederpartij tot het verlenen van Diensten door Studentvoorstudent aan Wederpartij;
 6. Platform: het online platform van Studentvoorstudent waar Tutoren bijlessen aan kunnen bieden en Gebruikers bijlessen af kunnen nemen;
 7. Diensten: de dienst van Studentvoorstudent bestaande uit het samenbrengen van vraag en aanbod voor bijlessen middels het Platform waarbij Studentvoorstudent de randzaken omtrent deze opdrachten, bijvoorbeeld de (uit)betalingen, regelt.;
 8. Profiel: het profiel van de Tutor voorzien van informatie op het Platform, dat Studentvoorstudent ter beschikking stelt en waarmee Tutor bijlessen kan aanbieden aan de Gebruikers.
 9. Partijen: Wederpartij en Studentvoorstudent tezamen;
 10. Schriftelijk: per e-mail, per post, per fax of per WhatsApp;
 11. Derde(n): Andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;

Artikel 2. Identiteit van Studentvoorstudent

 • Naam bedrijf: Studentvoorstudent
 • Straatnaam en nummer: Van der Brugghenstraat 1a
 • Postcode en vestigingsplaats: 6511 SL Nijmegen
 • Telefoonnummer:  +31 85 0043600
 • KvK-nummer: 64552112

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Studentvoorstudent biedt een online platform aan waar Tutoren bijlessen kunnen aanbieden en waar Gebruikers een Tutor kunnen zoeken, bijlessen kunnen boeken en betalingen kunnen doen.
 2. Door bijlessen te boeken via het Platform, gaan Gebruiker en Tutor een overeenkomst met elkaar aan. Studentvoorstudent zal uitsluitend het Platform faciliteren. Studentvoorstudent biedt uitdrukkelijk geen bijlessen aan, maar fungeert slechts als tussenpersoon ten behoeve van de dienst.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Studentvoorstudent en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Studentvoorstudent en Wederpartij.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 6. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 8. Studentvoorstudent behoudt zich het recht voor om een account van Wederpartij op inactief te zetten of te verwijderen van het Platform in geval van misbruik, fraude of ander ongepast of grensoverschrijdend gedrag.
 9. Het is Wederpartij niet toegestaan om de Gebruiker of Tutor te verwijzen naar Derden of in contact te brengen met Derden met als doel een overeenkomst tot stand te brengen tussen Tutor/Gebruiker en de derde voor het geven van bijles.
 10. Studentvoorstudent is niet verantwoordelijk voor de door de Tutor en Gebruiker gedane uitingen en toezeggingen.
 11. Ingeval van annulering dient de Wederpartij dit minimaal 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van de geplande bijles kenbaar te maken aan de andere partij. Ingeval van annulering binnen 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van de geplande bijles, worden de reeds gemaakte kosten of de uit de annulering voortvloeiende kosten in rekening gebracht.
 12. Studentvoorstudent kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde Diensten immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 13. Informatie en mededelingen op het Platform zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
 14. Studentvoorstudent is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Studentvoorstudent is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen provisie. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Studentvoorstudent uit te keren bedrag.
 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van provisies (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Studentvoorstudent voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studentvoorstudent.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Studentvoorstudent meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Studentvoorstudent vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. Studentvoorstudent is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 6. Studentvoorstudent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studentvoorstudent is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Bij schade die wordt aangebracht door de Tutor aan personen en/of materialen tijdens het geven van een bijles kan Studentvoorstudent in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studentvoorstudent.

Artikel 5. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Studentvoorstudent in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Studentvoorstudent kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Studentvoorstudent onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Studentvoorstudent kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, netwerkstoringen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en storingen van toeleveranciers en/of betalingsaanbieders.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Studentvoorstudent niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Studentvoorstudent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Studentvoorstudent is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Studentvoorstudent als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 6. Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Studentvoorstudent verleende Diensten rusten bij Studentvoorstudent. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
 2. Studentvoorstudent behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de Diensten tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
 3. Wederpartij vrijwaart Studentvoorstudent voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 4. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van € 5.000,00, onverminderd het recht van Studentvoorstudent op schadevergoeding.

Artikel 8. Beheer

 1. Studentvoorstudent is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.
 2. Studentvoorstudent is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade.
 3. Studentvoorstudent behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Studentvoorstudent beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
 4. Studentvoorstudent is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Studentvoorstudent te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens Studentvoorstudent ontstaat.
 5. Studentvoorstudent behoudt zich het recht voor om haar Diensten te beëindigen zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens Studentvoorstudent ontstaat.
 6. Studentvoorstudent behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van klanten zonder opgaaf van reden te weigeren en/of om klanten te weren uit een bijles, wanneer Studentvoorstudent dit noodzakelijk acht.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Studentvoorstudent heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Studentvoorstudent is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Studentvoorstudent een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Studentvoorstudent, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op Overeenkomsten tussen Studentvoorstudent en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Studentvoorstudent zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Studentvoorstudent gevestigd is.

Artikel 11. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 12. Wijziging of aanvulling

 1. Studentvoorstudent is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Studentvoorstudent Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging Studentvoorstudent de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Hoofdstuk 2. Tutoren

In aanvulling op hoofdstuk 1 zijn de bepalingen uit dit hoofdstuk van toepassing op de Tutoren.

Artikel 1. De Overeenkomst

 1. Studentvoorstudent zal als zelfstandig handelsagent in de zin van artikel 7:428 Burgerlijk Wetboek voor Tutor een Platform faciliteren voor de verkoop van bijlessen.
 2. Studentvoorstudent beheert het Platform, middels welke de Tutor bijlessen aanbiedt aan Gebruikers.
 3. De Tutor moet het vak waarin de Tutor bijles wil geven minimaal met een 7,0 hebben afgerond. Dit moet aangetoond kunnen worden door middel van een geldige cijferlijst.
 4. Een uitzondering op artikel 1 lid 3 van dit hoofdstuk is mogelijk. Voor sommige vakken is het niet mogelijk een cijfer toe te kennen. Studentvoorstudent screent in dit geval de Tutor om de kwaliteit van het desbetreffende vak in te kunnen schatten.
 5. Op basis van de screening is Studentvoorstudent gerechtigd haar Diensten niet aan Tutor ter beschikking te stellen.
 6. Aan toezeggingen en uitspraken tijdens de screening door medewerkers van Studentvoorstudent kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. Tutor is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de informatie en genoemde prijzen op zijn of haar Profiel.
 8. De overeenkomst tot het geven van bijles komt tot stand tussen Tutor en Gebruiker. Studentvoorstudent is geen partij bij de overeenkomst tot het geven van bijles.
 9. De Overeenkomst tussen Tutor en Studentvoorstudent komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Tutor van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 10. Studentvoorstudent behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Tutor niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of indien uit de screening blijkt dat Tutor niet voldoet aan de door Studentvoorstudent gestelde voorwaarden. Indien Studentvoorstudent weigert zal zij Tutor binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 11. De betalingsaanbieder zal aan de hand van een door Tutor verstrekte kopie van een geldig identiteitsbewijs, de persoons- en adresgegevens van de Tutor controleren. Studentvoorstudent behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan de gesloten Overeenkomst, indien de betalingsaanbieder niet door Tutor in de gelegenheid wordt gesteld de gegevens te controleren of indien blijkt dat de door de Tutor verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 2. Gebruik

 1. Tutor dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik van zijn/haar account tegen te gaan.
 2. Tutor is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.
 3. Studentvoorstudent is gerechtigd om Profielen van Tutoren eenzijdig aan te passen zonder dit met Tutoren te communiceren.
 4. Tutor zal geen materiaal uploaden, plaatsen of versturen dat is bedoeld om de functionaliteit van de Diensten te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken.
 5. Door foto’s naar het Platform te uploaden, verzekert Tutor dat hij/zij het auteursrecht heeft op de foto en stemt Tutor ermee in dat Studentvoorstudent de geüploade foto mag gebruiken op haar Platform en applicatie.
 6. Foto’s die door de Tutor zijn geüpload op het Profiel van de Tutor, mogen slechts portretfoto’s zijn zonder tekst. Ongepaste foto’s, zoals seksueel getinte foto’s of foto’s met teksten van seksuele, racistische of provocerende aard zijn niet toegestaan.
 7. De door Studentvoorstudent verleende Diensten omvat een chatfunctie. Het is Tutor niet toegestaan om uitlatingen van racistische, seksuele of provocerende aard of anderszins onbehoorlijke uitlatingen te doen middels de chat.
 8. Indien Gebruiker de Tutor vraagt om opdrachten, assessments, essays of toetsen te maken of anderszins om hulp vraagt die kan leiden tot fraude, weigert Tutor deze hulp te verlenen en doet hij/zij hiervan melding bij Studentvoorstudent.
 9. Tutor zal de door Studentvoorstudent gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Diensten te allen tijde opvolgen.
 10. Tutor dient zijn/haar inloggegevens strikt geheim te houden. Het is Tutor niet toegestaan de inloggegevens aan Derden te verstrekken.
 11. Tutor verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten.
 12. Het is de Tutor niet toegestaan betalingen voor de bijlessen van Gebruiker te ontvangen buiten het Platform om.
 13. Om te voorkomen dat Tutoren en Gebruikers een overeenkomst sluiten tot het geven van bijlessen buiten het Platform om, is het Tutor niet toegestaan om zijn/haar persoonsgegevens te delen met de Gebruiker voordat de bijles is geboekt.
 14. Indien Tutor in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2 lid 14 van dit hoofdstuk, is Tutor een direct opeisbare boete van € 500,00 verschuldigd aan Studentvoorstudent.

Artikel 3. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Studentvoorstudent recht op vergoeding van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds geleverde Diensten.
 2. Tutor is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. Opzegging geschiedt per e-mail (info@Studentvoorstudent.nl).
 3. Voorwaarden voor de opzegging is dat er geen bijlessen meer gepland staan en dat partijen over en weer geen financiële verplichtingen meer hebben jegens elkaar.
 4. Tutor geeft Studentvoorstudent één maand de tijd de opzegging administratief te verwerken.
 5. Studentvoorstudent is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en/of te beslissen geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 4. Betaling

 1. Studentvoorstudent werkt samen met een betalingsaanbieder voor het innen van betalingen van Gebruikers en het overdragen van dergelijke betalingen van Gebruikers naar Tutoren.
 2. Studentvoorstudent gaat zorgvuldig met de gegevens van de Tutor om. Verwerking van de persoonsgegevens geschiedt conform de geldende privacywetgeving en conform de privacyverklaring.
 3. Om betaling middels de betalingsaanbieder mogelijk te maken, is verstrekking van persoonsgegevens door Tutor aan de betalingsaanbieder noodzakelijk. Tutor gaat ermee akkoord dat de betalingen middels de betalingsaanbieder worden uitgekeerd en hiervoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 4. Betalingsaanbieder kan gedurende de Overeenkomst de Tutor om extra persoonsgegevens verzoeken. Het niet of niet tijdig verstrekken van de gevraagde gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens kan als gevolg hebben dat betalingsaanbieder de betaling niet verricht of verlaat verricht. Betalingsaanbieder zal overgaan tot betaling van het verschuldigde, indien Tutor de verzochte gegevens aan betalingsaanbieder heeft verstrekt. Tutor is zelf verantwoordelijk voor tijdige en juiste verstrekking van de gevraagde gegevens. Studentvoorstudent is niet aansprakelijk voor schade die Tutor lijdt door het niet of niet tijdig verstrekken van gegevens of door het verstrekken van onjuiste gegevens.
 5. Elke bijles die de Tutor verkoopt en voltooit, geeft de Tutor recht op een opbrengst die gelijk is aan de overeengekomen prijs voor de bijles verminderd met de overeengekomen verschuldigde provisie.
 6. Bijlessen gegeven door Derden en opgegeven door Tutor of op het Profiel van Tutor, geven geen recht op betaling.
 7. De Tutor heeft de plicht om de gegeven bijlessen bij te houden via het Platform. Op basis van de gegevens beschikbaar in het Platform wordt de verschuldigde provisie berekend.
 8. De Tutor registreert de gegeven bijlessen wekelijks via het Platform of de applicatie.
 9. Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld om in bezwaar te gaan tegen de door Tutor opgegeven bijles uren. Studentvoorstudent neemt in dat geval een beslissing over het aantal gegeven bijlesuren op basis van de door Tutor en Gebruiker geleverde bewijzen. Tutor is derhalve gehouden om, indien door Studentvoorstudent verzocht, deugdelijk bewijs te leveren voor de gegeven bijlesuren.
 10. De provisie wordt verrekend met de betaling van de bijles.
 11. De Tutor is zelf verantwoordelijk voor verstrekking van de juiste (betaal)gegevens en eventuele wijzigingen daarvan. De Tutor heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studentvoorstudent te melden.
 12. Tutor is verantwoordelijk voor het betalen van directe en indirecte belastingen, inclusief eventuele btw of inkomstenbelasting, die op hen van toepassing kan zijn.
 13. Tutor is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en registreren van het aantal gegeven bijlesuren en de totaal ontvangen bedragen. Aan overzichten verstrekt door Studentvoorstudent kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoofdstuk 3. Gebruikers

In aanvulling op hoofdstuk 1 zijn de bepalingen uit dit hoofdstuk van toepassing op Gebruikers.

Artikel 1. Gebruik

 1. Gebruiker kan via het Platform Tutor(en) vinden waarbij zij bijlessen kunnen afnemen. Studentvoorstudent is geen partij bij de overeenkomst tot het geven van bijles.
 2. Gebruiker verklaart rechtsbevoegd te zijn om gebruik te maken van het Platform.
 3. Studentvoorstudent behoudt zich het recht voor om inschrijving van Gebruiker zonder opgaaf van reden te weigeren en/of om Gebruiker te weren uit een bijles, wanneer Studentvoorstudent dit noodzakelijk acht.
 4. De door Studentvoorstudent verleende Diensten omvat een chatfunctie. Het is Gebruiker niet toegestaan om uitlatingen van racistische, seksuele of provocerende aard of anderszins onbehoorlijke uitlatingen te doen middels de chat.
 5. Het is Gebruiker niet toegestaan om Tutor te vragen opdrachten, essays, assessments, werkstukken of toetsen te maken of anderszins hulp te vragen wat tot fraude kan leiden.
 6. Het is Gebruiker niet toegestaan om zijn/haar persoonsgegevens te delen met de Tutor voordat de bijles is geboekt.
 7. Gebruiker dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik van zijn/haar account tegen te gaan.
 8. Gebruiker zal geen materiaal uploaden, plaatsen of versturen dat is bedoeld om de functionaliteit van het Platform te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken.
 9. Gebruiker zal de door Studentvoorstudent gegeven aanwijzingen voor het gebruik van het Platform te allen tijde opvolgen.
 10. Gebruiker dient zijn/haar inloggegevens strikt geheim te houden. Het is Gebruiker niet toegestaan de inloggegevens aan Derden te verstrekken.
 11. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten.

Artikel 2. Prijzen en betaling

 1. Prijzen worden bepaald door de Tutor.
 2. Betaling geschiedt vooraf per IDEAL of achteraf na ontvangst van de factuur.
 3. Studentvoorstudent werkt samen met een betalingsaanbieder voor het innen van alle betalingen van Gebruikers en het overdragen van dergelijke betalingen van Gebruikers aan Tutoren.
 4. Wanneer Tutor zijn/haar IBAN opgeeft en een account aanmaakt op het Platform, machtigt Tutor Studentvoorstudent en haar betalingsaanbieder om instructies naar de bank van Tutor te sturen om de rekening te debiteren in overeenstemming met de instructies.
 5. Tutor heeft recht op terugbetaling van zijn/haar bank onder de voorwaarden zoals door zijn/haar bank gesteld in de overeenkomst. Een terugbetaling dient binnen acht weken vanaf de datum waarop de rekening is gedebiteerd, te worden aangevraagd.
 6. Gebruiker mag de Tutor niet aanbieden om te betalen via andere methodes dan via het Platform van Studentvoorstudent.
 7. Gebruiker stemt ermee in om facturen en/of betaalbewijzen elektronisch te ontvangen.
 8. Voor zover niet anders is Schriftelijk overeengekomen, dienen de door de Gebruiker verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 9. Indien in geval van automatische incasso, de incassering mislukt, wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met € 10,00.
 10. Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studentvoorstudent te melden.
 11. Door betalingsgegevens te verstrekken voor het doen van betalingen bij Studentvoorstudent, verklaart en garandeert Gebruiker dat:
  1. Hij/zij wettelijk bevoegd is om dergelijke informatie te verstrekken;
  2. Hij/zij wettelijk bevoegd is of toestemming heeft om betalingen te doen door middel van de betaalmethoden.

Artikel 3. Klachten

 1. Op basis van de door de Tutor geregistreerde uren, ontvangt Gebruiker (wekelijks) een overzicht van het aantal afgenomen bijles uren.
 2. Indien in de periode geen bijlesuren zijn afgenomen of indien de Tutor deze bijlesuren niet, niet tijdig of niet volledig heeft geregistreerd, kan van lid 1 van dit artikel worden afgeweken.
 3. Indien de Gebruiker van mening is, dat het aantal weergegeven uren in het toegestuurde overzicht niet juist is, heeft de Gebruiker 48 (achtenveertig) uur de tijd om in bezwaar te gaan.
 4. Om in bezwaar te gaan, zoals bedoeld in het voorgaande lid, dient het verschil tussen het aantal uren in het overzicht en het aantal uren dat volgens de Gebruiker bijles is gegeven minimaal 15 (vijftien) minuten te zijn.
 5. Bezwaar aantekenen geschiedt Schriftelijk en is onderbouwd met deugdelijke bewijsstukken.
 6. Op basis van de door de Gebruiker en Tutor aangeleverde bewijzen, neemt Studentvoorstudent een beslissing over het geschil over het aantal afgenomen bijles uren.
 7. De Gebruiker dient Studentvoorstudent in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 8. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Studentvoorstudent is gemeld, wordt het overzicht geacht juist te zijn en is Gebruiker betaling conform het overzicht verschuldigd.
 9. Klachten jegens Studentvoorstudent met betrekking tot het Platform dienen zo spoedig mogelijk worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na klacht veroorzakende situatie. Indien de klacht na de periode van 30 dagen wordt ingediend, verliest de Gebruiker het recht op schadevergoeding.
 10. Voor klachten met betrekking tot de kwaliteit van de bijles of het functioneren van de Tutor, wendt Gebruiker zich tot de Tutor. Studentvoorstudent is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de tussen de Gebruiker en Tutor gemaakte afspraken en kwaliteit van de bijles.