Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Studentvoorstudent: de B.V. Studentvoorstudent gevestigd te (6511SL) Nijmegen, aan van der Brugghenstraat 1a, opererend in Nederland onder Kamer van Koophandel Arnhem 74552112.
 2. Platform: het online platform dat Studentvoorstudent aanbiedt via de website studentvoorstudent.nl en alle subdomeinen die daarbij horen.
 3. Klant: persoon die zich heeft ingeschreven op het platform om bijles af te nemen
 4. Tutor: een student die zich heeft ingeschreven als tutor op het platform om bijles te kunnen geven via Studentvoorstudent.
 5. Studievereniging: een persoon die als bestuurslid van de studievereniging namens de studievereniging een account heeft aangemaakt op Studentvoorstudent.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden voor alle bezoekers en/of gebruikers

 1. Op de handelsnaam, het logo, het (website)design en de beschikbaar gestelde bestanden van Studentvoorstudent zijn alle rechten voorbehouden.
 2. Hoewel Studentvoorstudent zorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website wordt weergegeven. Aan informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. Bij het aanmaken van een profiel gaat de gebruiker ermee akkoord dat andere bezoekers en/of gebruikers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld. Sommige gegevens kunnen worden verborgen voor andere bezoekers/gebruikers van Studentvoorstudent. Studentvoorstudent zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden omschreven in het Privacybeleid.
 4. Tenzij anders wordt vermeld, wordt over diensten van Studentvoorstudent geen btw geheven en zijn prijzen vermeld in euro’s.
 5. Bij vragen en/of opmerkingen kan elke bezoeker en gebruiker via de live chat contact opnemen met Studentvoorstudent.
 6. Studentvoorstudent is bevoegd om eenzijdig de algemene voorwaarden aan te passen. Hierbij zal Studentvoorstudent de huidige gebruikers op de hoogte stellen op het moment van een wijziging.
 7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de chatberichten die verstuurd zijn door medewerkers van Studentvoorstudent via de live chat van het platform.
 8. Op deze voorwaarden is het Algemeen Nederlands Recht van toepassing.
 9. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 – Algemene voorwaarden voor de tutor

 1. De tutor is niet in dienst bij Studentvoorstudent. Studentvoorstudent is daarmee niet verantwoordelijk voor het afdragen van de loonheffing. De vergoeding die de tutor ontvangt zal zelf moeten worden aangegeven bij de belastingdienst. Dit zal door de belastingdienst worden gezien als “inkomsten uit overig werk”. Daarbij is Studentvoorstudent verplicht om de vergoeding die aan de tutor betaald is door te geven aan de belastingdienst.
 2. Als tutor mag je per week maximaal 16 uur bijles geven. Een week begint op maandag en eindigt op zondag.
 3. Studentvoorstudent stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bijlessen. Zij zal slechts bestanden ter beschikking stellen aan de tutor die de tutor kan gebruiken bij het voorbereiden en geven van de bijles.
 4. Studentvoorstudent stelt zich niet verantwoordelijk voor gedragingen en/of uitingen die de tutor naar voren brengt. Zij zal de gedragingen en/of uitingen van de tutor slechts op een juiste manier proberen te beïnvloeden.
 5. De tutor moet het vak waarin de tutor bijles wil geven met minimaal een 7,0 hebben afgerond. Dit moet aangetoond kunnen worden door middel van een geldige cijferlijst.
 6. Een uitzondering op Artikel 3 lid 5 is mogelijk. Voor sommige vakken is het niet mogelijk een cijfer toe te kennen. Hierbij zou je kunnen denken aan stage-advies of spreekvaardigheden. Studentvoorstudent screent in dit geval de tutor om de kwaliteit van het desbetreffende vak in te kunnen schatten.
 7. De bijles kan door de tutor tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd en/of gewijzigd.
 8. Wanneer de tutor 24 uur of korter voor de bijles zijn/haar bijles wilt annuleren/wijzigen worden alle onkosten die een direct verband hebben met de desbetreffende bijles in rekening gebracht bij de tutor, ongeacht de reden van annulering of wijziging.
 9. Een uitzondering op Artikel 3 lid 8 is mogelijk en kan alleen worden bepaald door Studentvoorstudent.
 10. Bij schade die wordt aangebracht door de tutor aan personen en/of materialen tijdens het geven van een bijles kan Studentvoorstudent in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studentvoorstudent.
 11. Het is voor de tutor niet toegestaan om bijles te geven aan een klant, verkregen via Studentvoorstudent, waarbij de betaling niet via het platform loopt. Indien de tutor dit wel doet, is Studentvoorstudent gemachtigd om een boete van €300 aan te tutor op te leggen.
 12. Wanneer een tutor driemaal de door Studentvoorstudent opgestelde regels heeft overtreden, zal deze tutor van het platform verwijderd worden. Dit kan met of zonder een waarschuwing vanuit Studentvoorstudent.
 13. De tutor krijgt alleen uitbetaald als een bijles door hem/haar is gegeven.
 14. Tutoren dienen voor het einde van de maand hun gewerkte bijlesuren van die maand op te geven om uitbetaald te worden.
 15. Voordat de tutor de gewerkte lesuren invult en/of bevestigt in zijn of haar profiel op het platform, dient er een overeenstemming tussen de klant en tutor te zijn over het aantal gewerkte lesuren.
 16. Wanneer de klant kiest voor betaling ‘Per factuur’ zal de tutor zo spoedig mogelijk worden uitbetaald op het moment dat Studentvoorstudent het desbetreffende bedrag van de klant heeft ontvangen.
 17. Wanneer de klant via een directe betaling lesuren heeft geboekt, zal de tutor na het geven van deze lesuren uitbetaald worden tussen de 2e en de 15e van de volgende maand.
 18. Studentvoorstudent is gemachtigd om profielen van tutoren eenzijdig aan te passen zonder dit met tutoren te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdelijk opschorten van het profiel van de tutor.
 19. 15% van het door de tutor gekozen uurtarief wordt door Studentvoorstudent ingehouden als service-fee. Het door de tutor gekozen uurtarief is niet het uurtarief dat zichtbaar is op het platform. Zie Artikel 4 lid 13.
 20. Het uurtarief van de tutor staat vast vanaf het moment dat er via het platform, schriftelijk of mondeling een bijles is ingepland.
 21. Het versturen van contact- of persoonsgegevens naar een klant via de interne chat van het platform is niet toegestaan voordat de desbetreffende klant een boeking heeft geplaatst.

Artikel 4 – Algemene voorwaarden voor de klant

 1. Studentvoorstudent behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van klanten zonder opgaaf van reden te weigeren en/of om klanten te weren uit een bijles, wanneer Studentvoorstudent dit noodzakelijk acht.
 2. De bijlessen via Studentvoorstudent zijn bedoeld als aanvulling op regulier onderwijs en kunnen niet worden gevolgd ter vervanging van regulier onderwijs.
 3. De klant heeft recht op restitutie van het betaalde bedrag als de bijles 24 uur voor de door de klant met de tutor afgesproken datum en tijd wordt geannuleerd en dus nog niet heeft plaatsgevonden. Dit geldt enkel voor het betaalde bedrag van de bijlesuren die nog niet door de klant gevolgd zijn.
 4. Wanneer de klant binnen 24 uur voor de door de klant met de tutor afgesproken datum en tijd de bijles annuleert, heeft de klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. Restitutie van het betaalde bedrag is mogelijk wanneer er overeenstemming is over de annulering van de bijles binnen 24 uur tussen de klant en tutor.
 5. Als voor de eerste bijles blijkt dat de tutor niet de juiste hulp kan bieden, dan heeft de klant recht op restitutie van het vooraf betaalde bedrag.
 6. De klant heeft geen recht op restitutie van het vooraf betaalde bedrag, in het geval dat de gevolgde bijles niet naar tevredenheid is verlopen.
 7. Wanneer een klant een bijles heeft geboekt en dit annuleert, heeft de klant geen recht op teruggave van de transactiekosten van €0,56, die per boeking worden meegerekend. De klant ontvangt het betaalde bedrag exclusief de transactiekosten.
 8. De klant heeft bij de eerste herinnering voor het betalen van de factuur die verzonden is door Studentvoorstudent, 14 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog aan Studentvoorstudent over te maken. Wordt dit verschuldigde bedrag niet binnen deze betalingstermijn overgemaakt, zal er bij de eerstvolgende aanmaning €7,50 aanmaningskosten aan de klant in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal bij iedere volgende aanmaning cumulatief aan de klant in rekening worden gebracht.
 9. Bij schade die wordt aangebracht door de klanten aan personen en/of materialen tijdens het volgen van een bijles kan Studentvoorstudent in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studentvoorstudent.
 10. Tutoren werken via Studentvoorstudent en niet in dienst van Studentvoorstudent. Er is dus geen sprake van een arbeidsrelatie. Studentvoorstudent is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en kan geen garantie bieden voor de kwaliteit van de door de tutor gegeven lessen.
 11. Wanneer een klant een klacht heeft over zaken omtrent de tutor zoals het gedrag, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Studentvoorstudent. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 12. Wanneer een klant een klacht heeft over zaken omtrent Studentvoorstudent, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Deze klacht zal direct in behandeling worden genomen.
 13. Klanten betalen 10% servicekosten over het gekozen uurtarief van de tutor. Deze kosten zijn verwerkt in het uurtarief dat zichtbaar is op het platform.
 14. Geregistreerde klanten van Studentvoorstudent geven toestemming om naderhand telefonisch en/of per mail benaderd te worden. Zie voor verdere informatie ons Privacybeleid.
 15. Het uurtarief van de tutor staat vast vanaf het moment dat er via het platform, schriftelijk of mondeling een bijles is ingepland.
 16. Het versturen van contact- of persoonsgegevens naar een tutor via de interne chat van het platform is niet toegestaan voordat de desbetreffende tutor is geboekt.

Mocht je na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Je kan via e-mail (info@studentvoorstudent.nl), de livechat of per telefoon contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 op het telefoonnummer: +31 85 0043600.